osiguranje robe u transportu, špediterska garancija i vrste osiguranja

Osiguranje robe u međunarodnom i domaćem transportu je potrebno radi obezbeđenja od eventualnog fizičkog oštećenja ili gubitka robe u toku drumskog, železničkog, pomorskog ili vazdušnog prevoza robe. Osiguranje robe zavisi od obima pokrića ali generalno postoje osiguranje od osnovnih rizika i osiguranje od svih rizika (Against All Risks AAR). Neki od osiguranih rizika su na primer:

  • elementarne nepogode (nevreme, odron zemlje, udar groma itd),
  • krađa (u celosti ili delimično nestanak koleta),
  • padovi predmeta prilikom manipulacije kod utovara istovara, u prevoznom sredstvu,
  • saobraćajne nezgode (pad aviona, potonuće broda, sudar teretnih vozila itd).

Takođe, osiguranjem se mogu obuhvatiti i svi ostali rizici za konkretnu robu (cepanje ambalaže, curenje sadržaja, kontakt sa drugom robom itd) što se reguliše odabirom polise osiguranja.

Transportno osiguranje kargo, kasko, CMR

Dakle, transportno osiguranje obuhvata:

  • osiguranje robe (kargo),
  • osiguranje prevoznih sredstava (kasko),
  • osiguranje odgovornosti prevoznika (CMR).

Potrebno je napomenuti da špediter nije obavezan osigurati robu u transportu već to radi isključivo na zahtev komitenta a ukoliko komitent nije naveo protiv kojih rizika osigurava robu špediter je dužan da je osigura samo od osnovnih transportnih rizika.

Za osiguranje robe (CARGO) u drumskom transportu važna su međunardona pravila INCOTERMS jer se njima određuje tačan momenat prelaska rizika vlasništva između prodavca i kupca upravo na osnovu nekog od ugovorenog kupoprodajnog pariteta INCOTERMS pravila.

Posebnu pažnju treba obratiti na postojanje suštinske razlike između osiguranja robe i osiguranja odgovornosti kao potpuno različitih vrsta osiguranja. Ovo je jedan od uzroka sporova i značajnih šteta koje najvećem broju slučajeva snose vlasnici robe.

Osiguranje odgovornosti vozara (CMR) pokriva isključivo štete za dokazanu subjektivnu odgovornost prevoznika (vozara) i to po međunarodnoj Konvenciji CMR o drumskom prevozu. Ako ste zainteresovani možete preuzeti u pdf formatu CMR Konvenciju o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom. Naravno, to ne predstavlja nikakav automatizam za priznavanje nastale štete na robi.

Osiguranje robe razlika kargo i CMR osiguranja

Dakle, CARGO osiguranje robe ima jasno definisane osigurane rizike za razliku od osiguranja odgovornosti vozara po CMR Konvenciji gde osiguravajuće kuće cene i razmatraju sve činjenice i okolnosti vezane za štetni događaj pri odlučivanju o pravu na naknadu. Ovo u praksi znači da u slučaju oštećenja pošiljke ili gubitka u drumskom prevozu obaveza dokazivanja eventualne odgovornosti vozara pada na teret vlasnika robe. A to po pravilu rezultira dugotrajnim i potpuno neizvesnim procesom.

Cargo polisa osiguranja prevoza robe je jedina potpuna zaštita interesa vlasnika robe naravno u zavisnosti od konkretnog slučaja i dogovora pariteta INCOTERMS.

osiguranje robe CMR medjunarodni tovarni list

Osnovni pojmovi osiguranja robe u transportu

Osigurani iznos je najveći iznos oštete koji je osiguratelj dužan isplatiti osiguraniku ukoliko do štete dođe i ovaj iznos bi trebalo biti jednak stvarnoj vrednosti robe. Ali u praksi su mogući slučajevi podosiguranja (ako je iznos osiguranja manji od stvarne vrednosti robe) i nadosiguranja (ako je iznos osiguranja veći od stvarne vrednosti robe).

Stvarna vrednost robe je vrednost u mestu i vremenu otpreme uvećana za troškove otpreme, pakovanja, prevoza, premije osiguranja, očekivanu dobit i druge interese u vezi sa osiguranom pošiljkom.

Polisa osiguranja je dokument koji izdaje osiguravajuća kuća na osnovu prijave osiguranja a kojim se potvrđuje sklopljeni ugovor o osiguranju. Polisa sadrži pored osnovnih podataka i obračun premije a s obzirom na način obračuna razlikuju se 2 vrste polisa:

  1. Pojedinačna polisa osiguranja koja se primenjuje kad se svaka pošiljka pojedinačno osigurava i premija se obračunava za svaku pošiljku posebno,
  2. Generalna polisa koja se primenjuje kada osiguranik stalno otprema veće količine roba i tada polisa pokriva sve otpremane pošiljke do određenog iznosa i za određeno vremensko razdoblje. Premija se u tom slučaju obračunava u ukupnom iznosu za taj vremenski period.

Ukoliko planirate uvoz ili izvoz robe popunite formular klikom na dugme ispod i dobićete sve potrebne informacije:

Objavio Ostavite komentar

Ostavite komentar:

Označena polja zvezdicom su obavezna.

*